کارگاه معادلات ساختاری (Emos) توسط دکتر افشانی مورخ 97/07/25 در محل سایت کامپیوتر دانشکده بهداشت برای دانشجویان دکتری ورودی 96 و 97 برگزار گردید.