ژورنال کلاب" خانم حسینی" دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت در تاریخ 7/8/97 اتاق پایلوت دانشکده بهداشت برگزار گردید.