دکتر جلال صادقی زاده

پست سازمانی: سرپرست گروه علوم و صنایع غذایی

استاد راهنمای تحصیلی و سرپرست دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

مرتبه علمی:استاد یار

مدرک تحصیلی:دکترای علوم و صنایع غذایی

پست الکترونیک:jsyazdy[at]yahoo.com

شماره تماس: 03531492235

Initiates file downloadشرح وظایف

Initiates file downloadرزومه

طرح درس