دکتر رحمت ا... زارع زاده مهریزی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای زیست فناوری صنایع غذایی

پست الکترونیک: rzarezadeh61[at]yahoo.com

 شماره تماس03531492167