مهندس رحمت الله زارع زاده

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی - دانشجوی دکترای علوم و صنایع غذایی

پست الکترونیک: rzarezadeh61[at]gmail.com

Initiates file downloadرزومه