نام و نام خانوادگی : فاطمه انصاری

سمت : مسئول آموزش دانشکده

محل خدمت :دانشکده پیراپزشکی  

مدر ک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

پست الكترونيك :Paramed_Education@Ssu.Ac.Ir

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه 14-8 و تلفن مستقیم: 36245956

 

Initiates file downloadشرح وظایف مسئول آموزش

نام ونام خانوادگی: حسین شرفی

سمت : کارشناس سمعی بصری

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی15:00

 

نام ونام خانوادگی: محمدعلی حرمان( باز نشسته)

سمت : کاردان آموزش

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی 15:00

 

 

نام ونام خانوادگی: طیبه عابدین زاده

سمت : کمک کارشناس آموزش

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی 15:00

 

 

نام ونام خانوادگی: فاطمه دادفرنیا

سمت : کارشناس

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی 15:00

 

 

نام ونام خانوادگی: فاطمه قدسیان

سمت :کارشناس رشته های هوشبری و اتاق عمل

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی 15:00

 

 

نام ونام خانوادگی: فریبا مجیبیان

سمت :کارشناس رشته های علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی 15:00

 

نام ونام خانوادگی: رضیه همتی

سمت :کارشناس امور دانشجوئی و رفاهی

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی 15:00

قابل توجه دانشجویان

دانشکده درایام تعطیلات تابستانی  از تاریخ 98/4/31 لغایت 98/6/6صرفا روزهای شنبه و یکشنبه باز می باشد