دفاع پایان نامه آقای محمود تقوی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان:بررسی اثر فعالیت فتوکاتالیزوری نانو کامپوزیتهای اکسید فلزی  پلی اکسومتالات در تجزیه فتو شیمیایی آنیلین از محیط های آبی و ارزیابی سمیت پساب حاصله درتاریخ 97/03/02ساعت11:30به استاد راهنمایی دکتر محمدتقی قانعیان و دکتر معصومه طباطبایی به انجام رسید.