دفاع پایان نامه آقای محمد میری دانشجوی مقطع دکتری  بهداشت محیط تحت عنوان: بررسی ارتباط بین مواجهه با ذرات معلق pm2.5  و طول تلومر لوکوسیت دانش آموزان پیش دبستانی شهر سبزوار درتاریخ 97/05/06ساعت11:30به استاد راهنمایی دکتر محمدحسن احرامپوش و دکتر احمد اله آبادی به انجام رسید.

NO VALID TEMPLATE SELECTED