دفاع پایان نامه آقای هادی اسلامی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان: بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی با استفاده از اکسیدکننده ترکیبی دو فلزی آهن-منگنز توام با انعقاد و لخته سازی اصلاح شده در حذف آرسنیک از آبهای زیرزمینی درتاریخ 97/07/28 ساعت12:00به استاد راهنمایی دکتر محمدحسن احرامپوش و دکتر عباس اسماعیلی به انجام رسید.