دفاع پایان نامه آقای علی طولابی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان:بررسی کارایی فرآیند فتوشیمیایی tio2/sio2/fe3o4  در حذف سموم استامی پراید،دیازینون و کلروپیریفوس از محلول های آبی توام با شناسایی محصولات جانبی و ارزیابی سمیت پساب نهایی درتاریخ 97/06/05ساعت11:30به استاد راهنمایی دکتر محمدتقی قانعیان و دکتر محمد ملکوتیان به انجام رسید.