دفاع پایان نامه آقای امیر محمدی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان:پایش و پالایش زیستی فلزات سنگین و ذرات نمک منتشر شده از دریاچه ارومیه با استفاده از درختان منطقه درتاریخ 97/03/23ساعت11:30به استاد راهنمایی دکتر مهدی مختاری و دکتر یعقوب حاجی زاده به انجام رسید.