دفاع پایان نامه خانم مینا یوسفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط تحت عنوان: مقایسه کارایی کلرین دی اکساید و پراستیک اسید در حذف باکتری های سودوموناس و آسینتوباکتر و استا فیلوکوکوس اورئوس ازسطوح بخشNICUبیمارستان شهیدصدوقی یزد درتاریخ 97/07/14ساعت14:00به استاد راهنمایی دکتر مهدی مختاری و دکتر هنگامه زندی به انجام رسید.