دفاع پایان نامه خانم زینب حسینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان: بررسی میزان کارایی سویه های قارچی بومی جداسازی شده در تجزیه زیستی فاضلاب صنعت کاغذ و مقوا سازی درتاریخ 97/07/25ساعت14:00به استاد راهنمایی دکتر محمدتقی قانعیان و دکتر عباسعلی جعفری به انجام رسید.