دفاع پایان نامه خانم محبوبه داودی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان: بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان یزدی در زمینه مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی و برآورد کمی آنها در شهر یزد در سال 1396 درتاریخ 97/08/19ساعت12:00به استاد راهنمایی دکتر علی اصغر ابراهیمی به انجام رسید.