کارگاه تفسیر طیف اسپکتروسکوپی جرمی با حضور دکتر سلمانی به عنوان مدرس و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی بهداشت محیط و مدیریت پسماند در تاریخ 28/8/97 در دانشکده بهداشت برگزار گردید. این کارگاه که از ساعت 8 الی 13 ظهر ادامه داشت با استقبال دانشجویان روبرو شد.