کارگاه آموزشی مقاله نویسی در کارآزمایی های بالینی با حضور خانم دکتر نجار زاده به عنوان مدرس و جمعی از دانشجویان استعداد درخشان در تاریخ 29/8/97 از ساعت 13:35 12 در دانشکده بهداشت برگزار گردید.