بازدید از تاسیسات کارخانه کمپوست و محل دفن پسماندهای شهری شیراز روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 17 و 97/6/18 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر ابراهیمی و دکتر مختاری انجام گرفت.