کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی با حضور دکتر المدرسی به عنوان مدرس و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت پسماند و مهندسی بهداشت محیط در تاریخ 10/9/97 در دانشکده بهداشت برگزار گردید. این کارگاه که از ساعت 8 الی 13 ظهر ادامه داشت با استقبال دانشجویان روبرو شد.