کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی در تاریخ های 10/9/97و 17با حضور دکتر المدرسی به عنوان مدرس، برخی از اساتید گروه مهندسی بهداشت محیط و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ساعت 8 الی 14 در اتاق پایلوت دانشکده بهداشت برگزار گردید. این کارگاه که  با استقبال گسترده روبرو شد تا تاریخ 24آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت.