بازدید از قسمت های مختلف کارخانه کمپوست شهر یزد در روز یکشنبه 97/9/11 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر مختاری انجام شد.