بيمارستان آموزشي درماني پژوهشي محمد صادق افشار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با هدف حفظ كرامت انساني و رعايت اخلاق حرفه اي با ارتقاء مستمر كيفيت و با استفاده از روشهاي علمي و به روز دنيا در جهت درمان بيماران و بازگشت به زندگي آنها تلاش مي نمايد و هم اكنون اين بيمارستان  با ارائه خدمات فوق تخصصي قلب و عروق و خدمات تخصصي زنان و زايمان – ارتوپدي و جراحي به بيماران مراجعه كننده از سراسر كشور به ويزه مناطق جنوب و جنوب شرق خدمت رساني مي نمايد.

 

بخش جراحي قلب شامل 2 بخش مي باشد:

-      بخش جراحي قلب 1  : داراي 13 تخت مي باشد كه شامل 5 اتاق دو تخته و 3 اتاق خصوصي ، در واقع در اين بخش بيشتر بيماران عمل شده بستري مي گردند .

-      بخش جراحي قلب 2 :  داراي 15 تخت مي باشد كه شامل 2 اتاق 6 تخته و يك اتاق خصوصي اطفال و يك اتاق دو تخته اطفال ( 12 تخت بزرگسال و 3 تخت اطفال  )  مي باشد .

 

مسئول بخش و سرپرستار :

مسئول بخش جناب آقاي دكتر حداد زاده و سرپرستار بخش خانم فرحناز كيانفر

 

پزشكان بخش:

دكتر سيد جليل ميرحسيني، دكتر مهدي حدادزاده، دكتر شهريار مالي، دكتر مصطفي بهجتي، دكتر محمدرضا عليپور، دكترليلا مهدوي

 

1-    دادن نوبت هاي جراحي قلب

2-     پذيرش و بيماران جهت عمل از بيرون بيمارستان و بخشهاي داخلي و بيمارستانهاي ديگر

3-     پذيرش بيماران آنژيوگرافي در صورت  لزوم

4-     انجام آمادگي هاي قبل از عمل ( آزمايشات – عكس ريه – اكو – نوار قلب )

5-     ساپورت روحي رواني بيماران و همراهان

6-     گرفتن IV – كنترل VS – چك آزمايشات و پيگيري مشاوره ها در صورت نياز

7-     مشاوره بيهوشي قبل از عمل

8-     حمام دادن و شيو بيماران قبل از عمل

9-     تنظيم ليست هاي عمل قلب با هماهنگي جراحان محترم

10-   هماهنگي با آزمايشگاه جهت رزرو خون بيماران ليست عمل

11-   فرستادن ليست عمل به اتاق عمل و ICUهاي مربوطه

12-   بردن بيمار به اتاق عمل با هماهنگي مسئول اتاق عمل

13-   پذيرش بيماران از ICU قلب

14-   تعويض پانسمان بيماران جراحي قلب

15-   دادن آموزشهاي لازم بدو ورود بيمار از ICU به بخش ( در مورد فيزيوتراپي ريه – مراقبت از چست باتل – راه رفتن و ... )

16-   كنترل ترشحات درن در هر شيفت – بيرون آوردن و كنترل چست تيوپ – ردي واك  - CVP و سيم پيس

17-   انجام آزمايشات روزانه بعد از عمل و پيگيري جواب و اقدامات درماني لازم پس از دريافت جواب آزمايشات

18-   ويزيت با پزشكان و اجراي دستورات

19-   تسكين درد بيماران و ساپورت روحي رواني بيماران بعد از عمل

20-   دارو و تزريق و نوشتن گزارش پرستاري

21-   دادن آموزشهاي شفاهي زمان ترخيص به بيمار و همراهان بيمار و دادن پمفلت هاي آموزشي زمان ترخيص

22-   چك داروهاي بيماران زمان ترخيص ( كه از داروخانه تحويل مي گيرند ) و دادن دستورات لازم

نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري

2-      ويزيت با جراحان محترم

3-      هماهنگي با جراحان محترم در دادن نوبت هاي عمل قلب و بستري بيماران

4-      نظارت بر كار پرسنل پرستاري و خدمات

5-      تنظيم برنامه كار پرستل پرستاري و خدمات در شيفت هاي مختلف

6-       بررسي كمبودها و وسايل و تجهيزات پزشكي و دارويي و درخواست پيگيري آنها

7-      آموزش پرسنل جديدالورود ( آموزشهاي قبل و بعد از عمل بيماران و مقررات اداري )

8-      ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري در هر دو بخش

9-      مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري

10-     مشاركت و همكاري در كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي

11-     تكميل فرم ارزشيابي كاركنان

12-     توجه به نيازهاي پرسنل و ايجاد انگيزه در آنها

13-     نياز سنجي علمي پرسنل و هماهنگي با سوپروايزر آموزشي جهت برگزاري كنفرانسها

14-     اطلاع رساني بخشنامه ها و برنامه جديد واحد مربوطه

15-     تشكيل جلسات گروهي با پرسنل جهت حل مشكلات و آموزشهاي مربوطه

16-     شركت در جلسات مسئولين بيمارستان و همكاري با كميته هاي بيمارستان

17-     همكاري در انجام امور مربوط به اعتبار بخشي و حاكميت باليني

بخش جراحی قلب بیمارستان افشار
بخش جراحی قلب بیمارستان افشار
بخش جراحی قلب بیمارستان افشار
بخش جراحی قلب بیمارستان افشار
بخش جراحی قلب بیمارستان افشار
بخش جراحی قلب بیمارستان افشار