بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند یزد از نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و ماشین آلات وابسته در تاریخ 15/9/97 انجام شد.