بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند از بیمارستان شهدای کارگر در تاریخ 21/9/97 به همراهی دکتر مختاری انجام شد.