جلسه توجیهی جشنواره دانشجوی نمونه کشوری با حضور خانم ها ثروت و جعفری کارشناس پژوهشی و فرهنگی دانشکده، مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط، خانم دکتر تیموری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در تاریخ 25/9/97 در دانشکده بهداشت برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر مختاری ضمن بیان اهمیت موضوع دانشجوی نمونه کشوری خواستار توجه دانشجویان به این بحث گردید و در ادامه خانم ها ثروت و جعفری با بیان وضعیت مناسب و علاقه ی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط به فرایند دانشجوی نمونه کشوری، آیین نامه جشنواره را به طور کامل تشریح کردند و تمامی موارد مهم را یادآور شدند. در پایان مقرر شد دانشجویان به صورت ماهیانه گزارش فعالیت های فرهنگی و پژوهشی خود را به خانم دکتر تیموری ارائه نمایند.