این جلسه با ارائه مهندس مهندس مهدی حاج حسینی دانشجوی دکترا و با هماهنگی گروه مهندسی بهداشت محیط مورخ 25/09/1397 در محل اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید. طی این جلسه که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته مواجه شد، ضمن ارائه پاورپوینت با عنوان " عنوان ارزیابی اقتصادی استفاده از فرایند الکتروشیمیاییی در بازیافت فلزات از پسماندهای الکترونیکی " دانشجویان و اساتید موضوع را به چالش کشیدند و پیرامون آن به بحث و گفتگو پرداختند.