در جلسه 9/10/97 گروه که با حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط برگزار شد از زحمات استاد صفدرخانی تجلیل شد. این استاد گرانقدر از ابتدای تاسیس مقطع کارشناسی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت یزد، با گروه همکاری داشته و مدرس درس استاتیک برای دانشجویان بوده اند. ایشان هم از نظر علمی و هم اخلاقی از اساتید برجسته مدعو گروه محسوب می شوند. برای ایشان در ادامه راه زندگی آرزوی موفقیت می نماییم.