شرح وظایف کارپردازی :

دریافت درخواست های خرید 

استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

تهیه نمونه کالا و ارائه آن به مقام مافوق ازنظر تطبیق با مشخصات مورد تقاضا

تحویل کالا به انبار واخذ رسید و قبض انبار