لنژري(رختشويخانه):

وظيفه كلي:شست وشوي لباس بيماران،البسه مورد استفاده در اتاق عمل،پتو،شستن(هفته اي دوبار)لباس پرسنل و...

توجه:در بخش لنژري قسمت ديگري به نام خياط خانه نيز فعاليت داردكه وظيفه اصلي ان دوخت،تعمير لباسهاي پرسنل،روپوش پزشكي و گان اتاق عمل مي باشد.

مراحل انجام كار:شستن لباس،خشك كردن،اتو كردن وفرستادن بهCSR.