دفاع از پایان نامه خانم مهندس معصومه جواهری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پسماند ورودی 94در تاریخ 2/11/97برگزار شد.