این جلسه با ارائه خانم مهندس مریم دولت آبادی دانشجوی دکتری و با هماهنگی گروه مهندسی بهداشت محیط مورخ 28/11/97 در محل اتاق پایلوت دانشکده برگزار گردید. طی این جلسه که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته مواجه شد، ضمن ارائه مقاله با عنوان :

Optimization of electro fenton process for effective degradation of organochlorine pesticide lindane

دانشجویان و اساتید موضوع را به چالش کشیدند و پیرامون آن به بحث و گفتگو پرداختند.