بدینوسیله انتخاب آقایان هادی اسلامی و محسن انصاری، دو نفر از دانشجویان مقطع دکترای بهداشت محیط به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال 97 را به این دو عزیز، اساتید، دانشجویان و کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط یزد صمیمانه تبریک و تهینت عرض می نماییم.

بدون شک این افتخار بزرگی برای همه اعضای گروه خواهد بود. اینکه از یک گروه 2 نفر به عنوان دانشجوی کشوری انتخاب شوند تابحال سابقه نداشته و در نوع خود رکورد محسوب می شود. نکته قابل تامل اینکه کل دانشجویان انتخابی وزارت بهداشت از تمامی مقاطع 13 نفر است.

ضمن تبریک مجدد به این دو دانشجوی موفق، آرزومندیم که در سالیان آتی نیز شاهد موفقیت های بیشتر برای دانشجویان گروه مهندسی بهداشت محیط باشیم.