·        هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

·        بررسی، تدوین و تایید فهرست اولویتها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

·        بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرآیند›            

·        ارائه گزارش اطلاعات، نتایج تحلیل ها و مداخلات به مدیران و کارکنان

·        ›آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به کلیه کارکنان بیمارستان باتوجه به نقش ها و مسئولیت های آنان›            

·        پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت کل بیمارستان

·        نظارت مستمر بر تشکیل و اجراي مصوبات ساير کمیته های بیمارستانی

·        ›تعیین شرح وظایف ومسئولیتهای داخلی به تفکیک پرسنل

·        ›حذف مقامها و پستهای زائد سازمانی

·        ›بررسی لازم جهت پذیرش متناسب همراه با ترخیص به موقع بیماران

·        ›تسریع در بستری بیماران اورژانسی

·        ›کنترل و نظارت در خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

·        ›تعریف انجام فعالیت ها طی یک فرآیند تعیین شده

·        ›جلوگیری از اتلاف منابع در قسمتهای مختلف بیمارستان›

·        نظارت درتنظیم برنامه ، حضور وفعالیت تمام کارکنان بیمارستان

·        تدوين فرآیند اجرايي پياده سازي استانداردهاي اعتبار بخشي در سطح بيمارستان

 

 

این کمیته باید هر دوماه يكبار برگزار گردد.