1-       نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل های برنامه های تحول سلامت

2-      پیگیری تهیه لیست فارماکوپه مخصوص بیمارستان مورد تأیید دانشگاه

3-      انجام هماهنگی های درون و برون بیمارستانی

4-      تدوین سیاست و روش های اطلاع رسانی درون و برون سازمانی

5-      دریافت دستورالعمل ها ،آیین نامه ها ، سیاست های بالا دست و ابلغ به کلیه کارکنان و ذینفعان .

6-      تدوین ، تأیید و ابلاغ برنامه عملیاتی اجرای برنامه تحول نظام سلامت « با همکاری کمیته ها و کارگروهها »

7-      تشکیل کار گروه های اجرایی برنامه تحول نظام سلامت

8-      مدیریت کمیته های فعال بیمارستانی و هدایت آن ها در جهت اجرای بهینه برنامه تحول نظام سلامت

9-      تدوین شرح وظایف  کارگروهها ، کمیته ها و ابلاغ به اعضاء

10-    دریافت گزارش کار کمیته ها و کارگروه ها ، ارزیابی درصد تحقق برنامه و پیشرفت کار

11-    تحلیل گزارشات دریافت شده و پیگیری اجرای برنامه اصلاحی با مشارکت کارگروهها و کمیته های فعال در این زمینه

12-    پایش روند رفتار سازمان های بیمه در حین انجام طرح

13-   تدوین برنامه بازدید مدیریتی با موضوع برنامه تحول نظام سلامت

14-   ارائه گزارش عملکرد به ستاد اجرایی دانشگاه

15-   ارزیابی عملکرد مالی و اطمینان از هزینه کارکرد اعتبارات در راستای اجرای برنامه

16-    ارزیابی عملکرد مالی و اطمینان از هزینه کارکرد در سقف اعتبارات پیش بینی شده .

این کمیته باید هر دو هفته  یکبار برگزار گردد.