نام و نام خانوادگی: حسنعلی واحدیان اردکانی

پست سازمانی: معاون آموزش بالینی

آخرین مدرک تحصیلی: بورد فوق تخصصی خون و سرطان بالغین و پیوند مغزاستخوان

رتبه دانشگاهی: استادیار دانشگاه

پست الکترونیک  drvahedian@ssu.ac.ir