بيمارستان آموزشي، درماني، پژوهشي بيمارستان محمدصادق افشار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با هدف حفظ كرامت انساني و رعايت اخلاق حرفه اي با ارتقاء مستمر كيفيت و با استفاده ازروشهاي علمي و به روز دنيا جهت درمان بيماران و بازگشت به زندگي عادي آنها تلاش مي نمايد. هم اكنون اين بيمارستان با ارائه خدمات فوق تخصصي قلب و عروق و خدمات تخصصي زنان و زايمان، ارتوپدي و جراحي به بيماران مراجعه كننده از سراسر كشور به ويژه مناطق جنوب و جنوب شرق كشور خدمت رساني مي نمايد.
ما برآنيم با تكيه بر الطاف الهي و سرمايه هاي ارزشمند انسانيو با بهره گيري از امكانات و فناوريهاي به روز دنيا، به عنوان مركز پيشتاز در ارائه خدمات پيشگيري،
درماني، آموزشي، پژوهشي و بازتواني در زمينه بيماريهاي قلب و عروق در منطقه خاورميانه شناخته شويم.

بخش Icuميرحسيني واقع در طبقه دوم بيمارستان افشار در مجاورت بخش ارتوپدي مردان واقع شده است .اين بخش با رسالت آموزشي درماني پژوهشي و حفظ كرامت انساني و رعايت اخلاق حرفه اي وبا ارتقاء مستمر كيفيت مشغول به انجام وظيفه به بيماران مي باشد و خدماتي كه دراين بخش ارايه ميگردد به قرار ذيل مي باشد:
1-پذيرش بيماران از اتاق عمل جراحي در صورت نيازبه تخت Icu
2-پايش هموديناميك ومراقبت ويژه
3-اجراي دستورات پزشكان
4-ساپورت روحي و رواني بيماران و فراهم نمودن ارامش خاطر همراهان
5-پذيرش بيماران نياز به مراقبت ويژه در سطح استان در صورت عدم تخت در استان با هماهنگي رييس بخش و رييس بيمارستان
6-تهيه بروشور و پمفلت آموزشي جهت بيماران بستري
7-برگزاري كنفرانس آموزشي داخل بخش جهت ارتقاء علمي پرسنل جديدالورود وباسابقه با هماهنگي سوپرآموزشي بيمارستان
8-پيگيري و اجراي امور مربوط به حاكميت باليني واعتبار بخشي
9-هماهنگ بودن با دفتر پرستاري در امور محوله
10-پيگيري و انجام مشاوره  آزمايش  راديولوژي

علاوه بر وظايف عمومي وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب با تكيه بر رعايت منشور حقوق بيمار و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميباشد:
1-انجام مشاوره پرستاري با مددجو وخانواده در خصوص فرآيندهاي درماني و مراقبتي جهت كاهش اضطراب
2- اتصال بيمار به دستگاه تهويه مكانيكي و تنظيم آن با نظر پزشك
3- مانيتورينگ قلبي از نظر ريتم، تعداد و اختلالات ريتم
4- بررسي و كنترل سطح هوشياري و ارزيابي هموديناميك
5- كنترل فشار وريد مركزي و برقراري ميزان جريان داروهاي مورد نياز با توجه به تجويز پزشك
6- ارزيابي عملكرد Chest Tube، NGT، IABP، سوند فولي، پيس ميكر و ثبت وگزارش موارد غير طبيعي
7- حفظ و تامين دماي محيطي و مركزي بدن مددجو
8- بررسي آزمايشات روتين بخشABG و گزارش موارد ضروري به پزشك
9- انجام ساكشن ترشحات راه هوايي ازطريق لوله تراشه، تراكياستومي، osotracheal، Nasotracheal
10- مانيتورينگ قلب، تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطلاع به پزشك درصورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز ديس ريتمي هاي خطرناك
11- انجام اقدامات احياء قلبي و ريوي(CPR)
12- تنظيم و به كارگيري دستگاهDC شوك در موارد ضروري
13- همكاري با پزشك در جهت گذاشتن بالن پمپ
14- مراقبت و كنترل مددجو متصل به بالن پمپاز نظرعملكرد دستگاه و پيشگيري از بروز عوارض
15- ارزيابي وضعيت درد مددجو و ارائه تدابير پرستاري جهت تسكين دردچ
16- همكاري با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي
17- ثبت دقيق و گزارش كليه اقدامات انجام شده

سرپرستار:زهره محبوبيسرپرستار بخش آی سی یو میرحسینی بیمارستان افشار یزد

 

 

 

 

پزشكان بخش :
دكتر سيد جليل ميرحسيني- دكتر مهدي حدادزاده- دكتر شهريار مالي- دكتر حبيب الله حسيني- دكتر محمد حسن عبداللهي- دكتر سيد حسين مشتاقيون- دكتر  مهدي دهقاني فيروزآبادي- دكتر مصطفي بهجتي- دكتر محمدرضا عليپور- دكتر فرهاد حدادپيرايه

بخش ccu میرحسینی بیمارستان افشار یزد
بخش ccu میرحسینی بیمارستان افشار یزد
بخش ccu میرحسینی بیمارستان افشار یزد
بخش ccu میرحسینی بیمارستان افشار یزد