مسابقه پیامکی به مناسبت هفته سلامت بانوان و هفته سلامت روان

 

 

Initiates file downloadسوالات مسابقه

Initiates file downloadجزوه دیابت

Initiates file downloadجزوه قلب
Initiates file downloadجزوه سلامت روان
Initiates file downloadجزوه سرطان

پاسخ سوالات وگزینه صحیح را تا مورخ 96/08/10 به شماره 30002526101010 پیامک فرمائید.
به 3 نفراز برگزیدگان جوایزی در قالب دستگاه های چکاپ اهداء خواهد شد. 

 

بهره مندی از خدمات رایگان طرح تحول سلامت
بهداشت دهان و دندان

بهداشت مدارس

مبارزه با بیماری ها

بهداشت خانواده

بهداشت حرفه ای

بهداشت محیط

ریاست

آموزش سلامت

تغذیه

مرکز آموزش بهورزی

آزمایشگاه

گسترش شبکه ها

آمار

فناوری اطلاعات و ارتباطات