عدالت در سلامت با طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

با شیوه زندگی سالم ، آینده خود را تضمین کنیم

shoar_sal

فناوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش بهورزی

واحد تغذیه

واحد آموزش

واحد آمار

گسترش شبکه ها

ریاست

بهداشت مدارس

آزمایشگاه

بهداشت خانواده

بهداشت حرفه ای

بهداشت محیط

مبارزه با بیماری ها

بهداشت دهان و دندان

اخبار مرکز بهداشت شهرستان یزد

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان یزد، با توجه به فراخوان برگزاری ورزش صبحگاهی در هفته ملی سلامت مردان، روز شنبه مورخ 5/12/96 این برنامه با حضور پیشکسوتان ورزشی آقایان: سیف علیشاهی و محرمی و حدود 40 نفر از کارکنان مرد برگزار گردید

کلیه اخبار سایت...