نام و نام­خانوادگی: دکتر بهادر حاجی محمدی

پست سازمانی: معاون آموزشی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD) بهداشت و کنترل موادغذایی-فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی

شماره تماس: 31492156-38209155(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 16

پست الکترونیکی:

hajimohammadi.b[at]ssu.ac.ir

Initiates file downloadرزومه

1- نظارت بر عملكرد مديران گروههاي آموزشي دانشكده

2- هماهنگي گروههاي آموزشي در خصوص برنامه ريزي و نظارت بر توزيع دروس براساس توانايي و ارزيابي اعضاء هيأت علمي

3- تامين نيازهاي آموزشي دانشكده با هماهنگي گروههاي آموزشي ساير دانشكده ها

4- نظارت بر اجراي دقيق برنامه آموزشي وتقويم دانشگاهی

5- اجراي دقيق دستورالعمل ها ی ابلاغ شده توسط وزارت متبوع و معاونت آموزشي

6- هماهنگي و همكاري لازم با نماينده معاونت آموزشي دانشگاه در برگزاري امتحانات .

 7- با توجه به لزوم ارائه طرح درس و نقش آن در ارتقاء كيفيت آموزشي ، ترتيبي اتخاذ تا طرح درس كليه دروس توسط مدرسين ارائه گردد.

8- به روزرساني سايت معاونت آموزشي دانشكده و دستيابي دانشجويان به مقررات و آموزش برنامه زمانبندي كلاسها و امتحان و تقويم دانشگاهی و طرح درس اساتيد

9- برگزاري جلسات مستمر با اعضاء هيأت علمي و گروههاي آموزشي دانشكده در راستاي هماهنگي گروه ها و ارتقاء كيفيت آموزش

10- برگزاري جلسات مستمر با مسئولين آموزشي و مسئولين رشته های دانشکده

11- برگزاري جلسات مستمر با دانشجويان هر پايان ترم  وبا نماينده دانشجويان و پيگيري رفع مشكلات احتمالي دانشجويان

12- تدوين برنامه زمانبندي در خصوص حضور اعضاء هيأت علمي(در دانشکده و سایرمراکز ) در راستاي اجراي دقيق تكريم ارباب رجوع

13- هماهنگي لازم جهت برگزاري جلسات توجیهي جهت  دانشجويان جديد الورود

14- ارسال اسامي مدرسين مورد نياز جهت تدريس در هر ترم قبل از شروع سال تحصيلي به منظور اخذ مجوز از مراكز مربوطه

15- تهيه و تنظيم و ابلاغ برنامه اجرايي و شرح وظايف مسئولين آموزشي دانشكده

16- هماهنگي در برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشكده در موعد مقرر و اخذ تصميم لازم با رعايت ضوابط مربوطه

17- شركت فعال و مستمر در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه

18- پيگيري به موقع ترفيع پايه و ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي دانشكده

19- تعيين نيازهاي آموزشي و فراهم نمودن مقدمات لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي در راستاي توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

20- جلب مشاركت فعال مسئول توسعه آموزشي دانشكده (EDO) در راستاي ارتقاء كيفيت آموزشي

21- فعال نمودن موضوع استاد راهنما در دانشكده و گروههاي آموزشي