آیین نامه های آموزشی :

آئين نامه دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و پيوسته 

 

آیین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی:

- آئین نامه آموزشی دوره PhD

  آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

آیین نامه های دانشجویان شاهد و ایثارگر:

       
آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

دستور العمل اجرایی فعالیت تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

دستور العمل اجرایی طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر   

        
...........................................................................................................................

آیین نامه های دانشجویان استعدادهای درخشان: 

    
آیین نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي 
       

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» 
      
           
آیین نامه اجرایی ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی

آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی و تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان)
 

آئين نامه جذب ونگهداري نيروي انساني نخبه