نام و نام­خانوادگی: دکتر سید سعید مظلومی

پست سازمانی: معاون پژوهشی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت

شماره تماس: 38209138-31492184(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 16

پست الکترونیکی:

Mazloomy[at]ssu.ac.ir