نام و نام­خانوادگی: فرخ لقا ثروت

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس: 38209132-31492170(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15:15

پست الکترونیکی:Researchfh[at]ssu.ac.ir

Initiates file downloadشرح وظایف