نام و نام­خانوادگی: فرخ لقا ثروت

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس: 38209132-31492170(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15:15

پست الکترونیکی:Researchfh[at]ssu.ac.ir

Initiates file downloadشرح وظایف

 

 نام و نام­خانوادگی: فرناز فتوحی

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی                                                       

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس: 31492171(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 الی 15:00

Initiates file downloadشرح وظایف

 

نام و نام­خانوادگی: مرضیه باقری محمود آبادی

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس: 31492172(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 الی 15:00

Initiates file downloadشرح وظایف