فرم ها و دستور العمل های گروه کارشناسان پژوهشی :

آیین نامه اعطای گرنت پژوهشی

 فرم تاییدیه مشاور آمار/ ناظر طرح های تحقیقاتی 

فرم تاییدیه مشاور آمار/ ناظر پایان نامه های تحقیقاتی 

دریافت پروپوزال فارسی پایان نامه تحقیقاتی

دریافت پروپوزال انگلیسی research project  proposal

دریافت پروپوزال طرحهای کیفی 

دریافت فرم پروژه دانشجویی

دستورالعمل تکمیل جدول هزینه پرسنلی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی

 

گزارش نهایی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی:

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

فرم چکیده طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی

------------------------------------------------------------------

فرم ناظر طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی:

دستور العمل و معیار انتخاب ناظر

فرم ناظر طرح های تحقیقاتی 

فرم ناظر پایان نامه های تحقیقاتی 

آيين نامه تصويب طرحهاي تحقيقاتي

مدارک موردنیاز جهت کمیته بودجه بندی

-----------------------------------------------------------------

تاسیس مراکز تحقیقاتی:

 مدارک مورد نیاز 

آئین نامه جدید مراکز تحقیقاتی

اساس نامه

-----------------------------------------------------------------

فرم ها:

فرم شماره 1 درخواست تاسیس

فرم شماره 2 مشخصات عضو موسس

فرم شماره 3 جدول مشخصات اعضای مراکز

-----------------------------------------------------------------

آئین نامه ها:

( دوره دکترای تخصصی پژوهشی ) Ph.D By Research

آئین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

------------------------------------------------------------------

papers (مقالات):

دستور العمل پرداخت حق الزحمه مقالات

دستور العمل پرداخت حق الزحمه مقالات (جدید)

------------------------------------------------------------------

مراکز دولتی:

آئین نامه تاسیس مراکز دولتی 

آئین نامه تاسیس مراکز غیر دولتی

------------------------------------------------------------------

Conferences (همایش ها):

آئین نامه شرکت در همایش های علمی داخلی

آئین نامه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور مخصوص دانشجویان

آئین نامه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور مخصوص پرسنل غیر هیئت علمی

------------------------------------------------------------------

فرصت های مطالعاتی :

آئین نامه فرصت های مطالعاتی

-------------------------------------------------------------------

فرآیند بررسی کتب تالیفی در معاونت تحقیقات و فناوری

فرآیند بررسی کتب ترجمه ای در معاونت تحقیقات و فناوری