پرسنل اورژانس باهدف حفظ کرامت انسانی ورعایت اصول اخلاقی وحرفه ای با ارتقاع مستمر کیفیت وبا استفاده روشهای علمی وبه روز دنیا در جهت درمان بیماران و بازگشت آنها به زندگی عادی تلاش می کنند.                                                

خدماتي كه در بخش ارايه مي گردد. احیای قلبی ریوی –بخیه – تزریقات و پانسمان – - EKG سرم تراپی – سونداژ ادراری – NGT – آتل بندی - رادیولوژی

مشارکت وهمکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت برفعالیت  تیم پزشکی – تامین نیازهای جسمی روانی اجتماعی مددجو-تامین نیازهای تنفسی – تامین نیازهای گردش خون – کنترل علائم حیاتی – انجام بخیه های لایه اول پوست –مراقبت از سیستم عصبی – تطابق روانی اجتماعی مددجو- شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف از پیش تعیین شده – ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده – ارزیابی  سیستماتیک و سریع ثانویه در بیماران از سرتا پا برای شناسایی کلیه آسیبهای احتمالی ارائه مراقبتهای فوری به صلاحدید در صورت نیاز قرار دادن مددجو در یکی از ردهای طبقه بندی فوریت واعلام کد در صورت نیاز- راهنمایی وانتقال بیمار به اورزانس براساس تریاژ - باز کردن راه هوایی با در نظر گرفتن احتمال آسیب های نخاعی وبرقراری تعویه مناسب – گذاشتن لوله داخل تراشه در مواقع اضطراری وعدم حضور پزشک – برقرای ارتباط مناسب و موثربا خانواده مددجویان واطلاع وضعیت مددجو – گرفتن نمونه خون شریانی – مانیتورینگ قلبی وپالس اکسیمتری وبه کار گیری دستگاه تهویه مکانیکی – ساکشن کردن بیماران – برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگولارداخلی – به کارگیری دستگاه دفیبریلاتور – مدیریت اذدهام در بخش اورژانس – کنترل عملکرد مناسب تجهیزات وتعداد مورد استفاده در بخش در هر شیفت  - ثبت گزارش پرستاری در پرونده بیماران – پیگری اقدامات پرستاری –       تحویل بخش به پرسنل شیفت قبل وبعد بر بالین بیماران وگزارش اقدامات انجام شده                                                                                                                                               

نام بخش: اورژانس بیمارستان افشارسرپرسش اورژانس بیمارستان افشار یزد
سرپرستار:  آقای سید علی محمد میرحسینی

 

 

 


پزشكان بخش:
دكتر غياث، دكتر صفار، دكتر قوه، دكتر وفايي نسب، دكتر متوسليان، دكتر حامي فرد، دكتر كوچك زاده، دكتر مرادي، دكتر رحماني راد، دكتر پاك مهر، دكتر پيغمبري، دكتر برزگر

اورژانس بیمارستان افشار یزد
اورژانس بیمارستان افشار یزد
اورژانس بیمارستان افشار یزد
اورژانس بیمارستان افشار یزد
اورژانس بیمارستان افشار یزد
اورژانس بیمارستان افشار یزد
اورژانس بیمارستان افشار یزد
اورژانس بیمارستان افشار یزد