تاریخچه و معرفی تحصیلات تکمیلی:

 تحصیلات تکمیلی دانشکده یکی از واحدهای دانشکده بهداشت می باشد که در سال 1383 با 3 نفر دانشجو در رشته آموزش بهداشت شروع به کار نمود و هم اکنون در رشته های:

 

1- PhD آموزش بهداشت

2- PhD مهندسی بهداشت محیط

3- PhD مدیریت سلامت در حوادث و بلایا

4- PhD by research

5-  PhDعلوم بهداشتی در تغذیه

6- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

7- کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

8- کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

9- کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

10- کارشناسی ارشد آمار حیاتی

11- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

12- کارشناسی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذائی

13- کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

14- کارشناسی ارشد ارزیابی فن آوری سلامت

15- کارشناسی ارشد ارگونومی

16- کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

17- کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

18- کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

19-کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی با گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

 

 فعالیت دارد که در مجموع تعداد دانشجویان این مقاطع 286 نفر می باشد .

 

 

رشته های در دست تاسیس

1-دکترای تخصصی مدیریت تحقیقات در نظام سلامت 

2-دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

3-دکترای تخصصی آمار زیستی  

4-دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

5-دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

6-دکترای تخصصی بهداشت عمومی  (Dr.P.H) گرایش بهداشت محیط و بهداشت جامعه

7-کارشناسی ارشد بهداشت پرتوها

8-کارشناسی ارشد سلامت و رسانه

9-کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی درعلوم پزشکی

10-کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست

11-کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

12-کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

13-کارشناسی ارشد بهداشت روان

14-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

15-کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

16-کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

17-کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

18-کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت