تاریخچه و معرفی تحصیلات تکمیلی:

 تحصیلات تکمیلی دانشکده یکی از واحدهای دانشکده بهداشت می باشد که در سال 1383 با 3 نفر دانشجو در رشته آموزش بهداشت شروع به کار نمود و هم اکنون در رشته های:

 

1- PHD آموزش بهداشت

2- PHD مهندسی بهداشت محیط

3- PHD مدیریت سلامت در حوادث و بلایا

4- PHD by research 

5- PHD علوم بهداشتی در تغذیه

6- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

7- کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

8- کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

9- کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

10- کارشناسی ارشد آمار حیاتی

11- کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

12- کارشناسی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذائی

13- کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

14- کارشناسی ارشد ارزیابی فن آوری سلامت

15- کارشناسی ارشد ارگونومی

16- کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

17- کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

18- کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

19-کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

20- کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)


 فعالیت دارد که در مجموع تعداد دانشجویان این مقاطع 286 نفر می باشد .

 

 

رشته های در دست تاسیس

1-دکترای تخصصی مدیریت تحقیقات در نظام سلامت 

2-دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

3-دکترای تخصصی آمار زیستی  

4-دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

5-دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

6-دکترای تخصصی بهداشت عمومی  (Dr.P.H) گرایش بهداشت محیط و بهداشت جامعه

7-کارشناسی ارشد بهداشت پرتوها

8-کارشناسی ارشد سلامت و رسانه

9-کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی درعلوم پزشکی

10-کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

11-کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

12-کارشناسی ارشد بهداشت روان

13-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

14-کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

15-کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

16-کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

17-کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت