نام و نام­خانوادگی: فرحناز خبیری

پست سازمانی: سرپرست تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس:31492112-38209131(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 16

Initiates file downloadشرح وظایف

 

                                    

نام و نام­خانوادگی: طاهره مقنیان

پست سازمانی: کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت آموزشی

شماره تماس:  31492110-38209154(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 16

Initiates file downloadشرح وظایف

----------------------------------------------------

نام و نام­خانوادگی: ایمان معینی نسب

پست سازمانی: کارشناس تحصیلات تکمیلی(مسئول برگزاری کلاسها)

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس: 31492116-38209153

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 16

Initiates file downloadشرح وظایف