نام و نام­خانوادگی: فرحناز خبیری

پست سازمانی: سرپرست تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس:31492112-38209131(035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 16

Initiates file downloadشرح وظایف

 

نام و نام­خانوادگی: ایمان معینی نسب

پست سازمانی: برگزاری کلاسها

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس: 31492116-38209153

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 16

----------------------------------------

نام ونام خانوادگی: محمدعلی حق پناه

پست سازمانی : کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی

شماره تماس: 31492116

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15الی16

----------------------------------------

نام ونام خانوادگی: سودابه اسدی

پست سازمانی : کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

شماره تماس: 31492104

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15الی16

----------------------------------------

نام ونام خانوادگی: مریم شمسایی

پست سازمانی : کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد منابع طبیعی

شماره تماس: 31492104

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15الی16

----------------------------------------

 

نام ونام خانوادگی: یونس حسین زاده

پست سازمانی : کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری پزشکی

شماره تماس: 31492110

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15الی16

----------------------------------------

 

نام ونام خانوادگی: سید عمادالدین مظلومی

پست سازمانی : کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

شماره تماس: 31492109

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15الی16

----------------------------------------

نام ونام خانوادگی: مطهره السادات حسینی

پست سازمانی : کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی

شماره تماس: 31492117

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15الی16

----------------------------------------