فعالیت های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

1- برگزاری جلسات مربوط به رسیدگی مشکلات آموزشی و مشاوره ای دانشجویان مقاطع ارشد و PhD
2- برگزاری جلسات تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان ارشد و
 PhD

 

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت درشورا

رتبه علمی و رشته تحصیلی

1

دکتر محمدحسن احرام پوش

رئیس شورای تحصیلات تکمیلی

استاد- بهداشت محیط

2

دکتر بهادر حاجی محمدی

نایب رئیس

استادیار- بهداشت و ایمنی مواد غذایی

3

دکتر محمدجواد زارع سخویدی 

عضو شورا

دانشیار- بهداشت حرفه ای

4

دکتر حسن مظفری

عضو شورا

استاد- تغذیه

5

دکتر محمدعلی مروتی

عضو شورا

استاد - آموزش بهداشت

6

دکتر سیدسعید مظلومی

عضو شورا

استاد - آموزش بهداشت

7

دکتر محمدتقی قانعیان

عضو شورا

استاد- بهداشت محیط

8

دکتر حسین فلاح زاده

عضو شورا

استاد- امار

9

دکتر محمدحسن لطفی

عضو شورا

استاد - اپیدمیولوژی

10

دکتر راضیه منتظرالفرج

عضو شورا

دانشیار-مدیریت

11

دکتر حمید رضا دهقان

عضو شورا

مربی-MDmph

12

دکتر علی دهقانی

عضو شورا

دانشیار - اپیدمیولوژی

13

دکتر عباسعلی دهقانی

عضو شورا

استادیار- آموزش بهداشت

14

دکتر علی اکبر واعظی

عضو شورا

دانشیار- پرستاری

15

دکتر علی اصغر ابراهیمی

عضو شورا

استادیار- بهداشت محیط

16

دکتر مهدی مختاری

عضو شورا

دانشیار- بهداشت محیط

17

مهندس غلامحسین حلوانی

عضو شورا

استادیار - بهداشت حرفه ای

18

دکتر جلال صادقی زاده

عضو شورا

استادیار- علوم و صنایع غذایی

19

دکتر رضا جعفری ندوشن

عضو شورا

استادیار- مهندسی بهداشت حرفه ای

20

فرحناز خبیری

دبیر شورا

کارشناس ارشد- آموزش بهداشت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت درشورا

رتبه علمی و رشته تحصیلی

آدرس ایمیل

1

دکتر محمدحسن احرام پوش

رئیس شورای تحصیلات تکمیلی

استاد- بهداشت محیط

ehrampoush@ssu.ac.ir

2

دکتر بهادر حاجی محمدی

نایب رئیس

استادیار- بهداشت و ایمنی مواد غذایی

hajimohammadi.b@ssu.ac.ir

3

دکتر محمدجواد زارع سخویدی

عضو شورا

دانشیار- بهداشت حرفه ای

drmjzare@gmail.com

4

دکتر محمدعلی مروتی

عضو شورا

استاد- آموزش بهداشت

m.morowati@ssu.ac.ir

5

دکتر حسن مظفری

عضو شورا

استاد- تغذیه

h.mozaffari@ssu.ac.ir

6

دکتر سیدسعید مظلومی

عضو شورا

استاد - آموزش بهداشت

mazloomy@ssu.ac.ir

7

دکتر محمدتقی قانعیان

عضو شورا

استاد- بهداشت محیط

mtghaneian@ssu.ac.ir

8

دکتر حسین فلاح زاده

عضو شورا

استاد- امار

drfallahzadeh@ssu.ac.ir

9

دکتر محمدحسن لطفی

عضو شورا

استاد- اپیدمیولوژی

mhlotfi56359@gmail.ir

10

دکترراضیه منتظرالفرج

عضو شورا

استادیار-مدیریت

montazer@ssu.ac.ir

11

دکتر حمید رضا دهقان

عضو شورا

مربی-MDmph

Hamidreza.dehghan@gmail.com

12

دکتر علی دهقانی

عضو شورا

دانشیار- اپیدمیولوژی

adehghani42@ssu.ac.ir

13

دکتر عباسعلی دهقانی

عضو شورا

استادیار- آموزش بهداشت

aadtafti@ssu.ac.ir

14

دکتر علی اکبر واعظی

عضو شورا

دانشیار- پرستاری

vaeziali@yahoo.com

15

دکتر مهدی مختاری

عضو شورا

دانشیار- بهداشت محیط

mokhtari@ssu.ac.ir

16

مهندس غلامحسین حلوانی

عضو شورا

استادیار- بهداشت محیط

halvanig@yahoo.com

17

دکترعلی اصغر ابراهیمی

عضو شورا

استادیار-بهداشت محیط

ebrahimi20007@yahoo.com

18

دکتر جلال صادقی زاده

عضو شورا

استادیار- علوم و صنایع غذایی

jsyazdy@yahoo.com

19

دکتر رضا جعفری ندوشن

عضو شورا

استادیار- مهندسی بهداشت حرفه ای

 

jafarinodoushan@gmail.com

20

فرحناز خبیری

دبیر شورا

کارشناس ارشد-آموزش بهداشت

khabiri50@yahoo.com