آئین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی:- آئین نامه آموزشی دوره PhD

*توضیحات:درخصوص(تبصره 5 ماده43)باتوجه به سیاست دانشگاه،پذیرش وچاپ دو مقالهISI یا Pubmed حاصل از پایان نامه جهت دریافت مجوز دفاع الزامی است، ضمنا این اطلاعیه قبلا بر روی سایت تحصیلات تکمیلی در تاریخ 95/10/04 بارگزاری گردیده است.

- آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته