فلسفه وجودي  بخش مدارك پزشكي ارائه بهينه ، كارا  واثربخش خدمات مرتبط با پذيرش  بيماران  ، نگهداري كليه
سوابق باليني  به منظور پاسخگوئي به نيازهاي   منطقي آنها ، ارائه اطلاعات  آماري  كليه فعاليت هاي باليني بيمارستان
،  طبقه بندي  بين المللي بيماريها   واقدامات درماني  به   منظور پيشبرد امر تحقيق و پژوهش به نحوي منحصربفرد در
محيطي ارام و بدون تنش باحفظ كرامت  انساني مراجعين و  در راستاي جلب  رضايت آنها با بهره گيري ازمتعهدترين
و متخصص ترين  نيروها و  كارآمدترين  ابزارها  ، روشها و تكنولوژي  از  طريق اموزش  مستمرو مداوم درراستاي
مديريت زمان و ارتقاء كيفيت  ميباشد .

ما تمام   تلاش خويش را به كار  مي بنديم  تا   با حفظ حرمت  انساني مراجعين  و در  راستاي اصول مديريت كيفيت ،
با به كارگيري مهارت   و توانمندي هاي پرسنل و استفاده  از بهترين فن آوري  ها در بخش مدارك پزشكي ، پذيرش
بيماران  ، نگهداري  سوابق باليني ، ارائه  اطلاعات  آماري  و كد گذاري  بيماريها   و اقدامات  درماني   را به نحوي
كارا   و اثربخش  ارائه  نمائيم . اميد  است  كة  با پيشبرد  اهداف  بخش مدارك پزشكي  رضايت مراجعين  بيشتر از
پيش  حاصل   گردد.

مسئول بخش : غلامحسين  زعيمي مدارك پزشكي بيمارستان افشار يزد

مدرك تحصيلي :    

سوابق اجرايي / علمي : 


شرح  وظايف  مسئول   واحد  مدارك  پزشكي  :
-   
تهيه ، كنترل  و  تاييد  نهايي  برنامه كاري  پرسنل 
-   
نظارت  بر  عملكرد  پذيرش ، بايگاني  ، آمار  و كدگذاري  و مجموعه آنها
-   
ارزيابي  مستمر فرآيند هاي جاري سيستم  و ارائه راه كارهاي مناسب جهت   ارتقاء مستمر فرآيندها
-   
پيش بيني و برآورد  مقدار مورد نياز  براي  مصارف   بلند مدت فرمهاي مورد  نياز مدارك پزشكي بيماران
-   
تنظيم  نهايي ليستها  و آمار و گزارشات   لازم در  زمينه شغل مورد تصدي   و ارائه   آن  به  مسئول مفوق
-   
ارائه   گزارش مشكلات  واحد كمبودها  ( نقاط  قوت  و نقاط  ضعف  ) به مسئول   مافوق
-   
پاسخگويي   به  مشكلات  مراجعين  به  واحدهاي  تحت  سرپرستي از نحوه  عملكرد و  برخورد پرسنل
-   
ابلاغ   كليه  دستورالعملها  واصله  از مدير  مافوق  به كليه پرسنل  واحدهاي  تحت  سرپرستي خود جهت آگاه  سازي  پرسنل  از مجموعه  قوانين جديد
-   
تنظيم  بايگاني  مستندات و سوابق مكاتبات اداري  مرتبط
-   
سازماندهي   نيروهاي  انساني  در كليه   واحدهاي  تحت   سرپرستي
-   
ارزيابي  عملكرد  كاركنان  در واحدهاي تحت سرپرستي  بر اساس معيارهاي تعريف شده به منظور اجراي سيستم   تشويق  و  تنبيه  و  ايجاد انگيزه
-   
نياز سنجي  آموزشي  پرسنل  بخش  مدارك  پزشكي
-   
برگزاري   منظم  و مداوم  جلسات  كميته  مدارك  پزشكي  و تنظيم  صورت  جلسات  و پيگيري  مصوبات آن
-   
پيگيري    و پياده  سازي  جديدترين  تكنولوژي و  فناوري   در واحد  مدارك  پزشكي
-   
همكاري  در  زمينه انجام  كارهاي  پژوهشي   و تحقيقاتي
-   
رعايت  اصول  اخلاق   حرفه اي
-   
ايجاد  هماهنگي  بين كاركنن  بخش  مدارك  پزشكي  با ساير  قسمتهاي  بيمارستان
-   
انجام   كليه  فعاليتهاي  مرتبط  با شغل مورد  تصدي تحت نظارت   مسئول مافوق
-   
نگهداشت  از تجهيزات  اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي
-   
شركت در كلاسهاي  آموزشي ، جلسات عمومي  مدارك  پزشكي  وكميته هاي  بيمارستاني  مرتبط
-   
انجام  ساير اموري  كه  در حدود  وظايف  و مسئوليتهاي  تعيين شده  از جانب  مسئول   مافوق ارجاع مي گردد.

-    پذيرش  صحيح  بيماران بستري  ،  سرپايي  و اورژانس
-    ثبت   دقيق اطلاعات  هويتي  وشناسايي   بيماران  در  زمان  پذيرش  در فرمها   و  برنامه   HIS  بر اساس
-    مدارك  شناسايي    معتبر   شامل  شناسنامه ،  دفترچه  بيمه   و ......
-    اختصاص   شماره اي  به پرونده  بيماران بر اساس  سيستم   شماره  دهي  خاص   بيمارستان
-    راهنمائي     بيماران  جهت به   همراه  داشتن   مدارك   مورد  نياز   و انجام اقدامات پاراكلينيكي  قبل   از
-    بستري شدن
-    اخذ رضايت   نامه هاي  مورد  نياز   از بيماران   يا سرپرست   قانوني  آنان  .
-    ارتباط  مداوم   و مستمر با  بخش ها   جهت  اطلاع    از   آخرين   وضعيت   تخت هاي    موجود .
-    ارتباط   و هماهنگي   لازم   با مسئول  پذيرش   در خصوص اطلاع   از آخرين  بخشنامه ها و  دستورالعمل  هاي  صادر شده  جهت  تشكيل   پرونده   و  بستري  بيماران
-    رعايت  اصول  اخلاق  حرفه اي  و  اصل  محرمانگي   اطلاعات  پزشكي
-    نگهداشت از تجهيزات  اختصاصي    واحد   مرتبط  با  شغل   مورد   تصدي
-    انجام  كليه  فعاليتهاي  مرتبط   با  شغل   مورد   تصدي   تحت  نظاارت  مسئول   مافوق
-    شركت  در كلاسهاي   آموزشي ،  جلسات   عمومي    مدارك پزشكي    
-    انجام   ساير  اموري  كه   در حدود وظايف  ومسئوليتهاي تعيين شده  از جانب مسئول مافوق  ارجاع ميگردد

-    تحويل  و مرتب  نمودن پرونده   بر اساس  استاندارد موجود
-    ثبت  مشخصات  و شماره  پرونده  بيمار بر روي  پوشه  اختصاصي
-    همكاري  در تجزيه  و تحليل  كمي  و كيفي  مدارك   پزشكي
-    رفع  نقص  پرونده   پزشكي (  شامل  تحويل آنها   جهت   تكميل  و پيگيري  تكميل  آنها )
-    پيگيري   پرونده هاي   خارج شده  از واحد
-    رعايت  اصول  اخلاق    حرفه اي  و حفظ  اصل محرمانگي  اطلاعات  پزشكي
-    شركت  در كلاسهاي  آموزشي و جلسات  عمومي   مدارك  پزشكي
-    پاسخگويي   به درخواستهاي  ارباب  رجوع
-    بازيابي    پرونده هاي  پزشكي   بيماران
-    انجام  امور بايگاني  پرونده ها  بر اساس   روش  تعيين شده
-    نگهداشت  از  تجهيزات  اختصاصي   واحد  مرتبط    با شغل مورد  تصدي

-    جمع آوي  آمار و فعاليت   هربخش  و  واحد اعم از سرپايي  و  بستري  بصورت   ماهيانه
-    تنظيم  آمارهاي   ماهيانه و سالانه بيمارستان
-    ثبت اطلاعات  كليه بخشها در نرم افزار مربوطه و به روز رساني اطلاعات جهت ارائه گزارس به مسئولين
-    ذيربط
-    تكميل كليه فرمهاي مورد درخواست مراجع ذيصلاح  و ارسال آنها
-    محاسبه   و تجزيه و تحليل شاخص هاي  آماري   بيمارستان
-    تهيه  نمودارها و جداول جهت  گزارش دهي به مسئولين  مربوطه
-    پاسخگويي  به نامه هاي  ارسال شده  از مراكز  و سازمانها
-    رعايت  اصول اخلاق  حرفه اي  و حفظ اصل  محرمانگي  اطلاعات پزشكي
-    شركت  در   كلاسهاي  آموزشي   و  جلسات  عمومي  مدارك پزشكي
-    انجام   ساير  اموري  كه در حدود  وظايف  و مسئوليتهاي   تعيين  شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع ميگردد

-    كد كذاري بيماريها  ،  اعمال جراحي  ،  علل خارجي   بيماري  و مرگ و مير پرونده هاي  پزشكي  بيماران
-    بر  اساس طبقه  بندي   بين المللي
-    همكاري  در تجزيه  و تحليل  كمي  و كيفي   مدارك  پزشكي  با  كميته  هاي   مربوطه
-    بررسي   و تحقيق در باره  بهبود  فرم هاي  مدارك   پزشكي  ، خط و مشي  ها ، روشهاي اجرايي   و ساير
-    فرآيندهاي  واحد  مدارك پزشكي
-    دستيابي بة  پرونده  پزشكي بيماران  با  توجه به  اقدامات  درماني ، نوع  بيماري  ، جراحي خاص ، پزشك
-    معالج و......
-    ثبت   كدهاي   اختصاص  داده شده  به پرونده  بيمار  در برنامه هاي   HIS
-    همكاري  جهت  بازيابي  پرونده هاي  منتخب  جهت  امور  پژوهشي
-    شركت   در كلاسهاي   آموزشي  و جلسات  عمومي  مدرك پزشكي
-    رعايت  اصول   اخلاق حرفه اي  و حفظ  اصل   محرمانگي  اطلاعات  پزشكي
-    نگهداشت  از تجهيزات  اختصاصي  واحد مرتبط  با شغل مورد  تصدي
-    پاسخگويي   بة  مكاتبات
-    انجام  ساير اموري  كة  در  حدود وظايف و مسئوليتهاي  تعيين  شده  از جانب   مسئول  مافوق  ارجاع ميگردد .