رشته ها ، مقاطع تحصیلی و ترم بندی دروس تحصیلات تکمیلی

ردیف

رشته

مقطع

دریافت فایل ترم بندی دروس

1

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

PhD

Initiates file downloadPDF

2

بهداشت محیط

PhD

Initiates file downloadPDF

3

سلامت در بلایا و فوریت ها

PhD

Initiates file downloadPDF

4

علوم تغذیه

PhD

PDF

5

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

6

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

7

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

8

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

9

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

10

بهداشت و ایمنی مواد غذائی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

11

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

12

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

13

ارزیابی فن آوری سلامت

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

14

ارگونومی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

15

اکولوژی انسانی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

16

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

17

18

19

مدیریت پسماند

علوم وصنایع غذایی

مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست(HSE)

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

 

 

Initiates file downloadPDF

Initiates file downloadPDF

Initiates file downloadPDF