رشته ها ، مقاطع تحصیلی و ترم بندی دروس تحصیلات تکمیلی

ردیف

رشته

مقطع

دریافت فایل ترم بندی دروس

1

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

PhD

Initiates file downloadPDF

2

بهداشت محیط

PhD

Initiates file downloadPDF

3

سلامت در بلایا و فوریت ها

PhD

Initiates file downloadPDF

4

علوم تغذیه

PhD

PDF

5

PhD

PDF

6

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

7

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

8

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

9

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

10

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

11

بهداشت و ایمنی مواد غذائی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

12

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

13

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

14

ارزیابی فن آوری سلامت

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

15

ارگونومی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

16

اکولوژی انسانی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

17

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

18

19

پسماند

علوم وصنایع غذایی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

PDF