نام و نام خانوادگی : عباسعلی جعفری

پست سازمانی : معاون پژوهشی

PhD   آخرین مدرک تحصیلی :

 رشته تحصیلی : قارچ شناسی پزشکی

رتبه دانشگاهی: استاد

پست الکترونیکی:jaabno@gmail.com

Initiates file downloadرزومه

سوابق اجرایی :

معاون پژوهشی پردیس بین الملل

مدیرگروه علوم پایه پزشکی ودندانپزشکی پردیس بین الملل

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از سال 1369

عضوشورای پژوهشی مرکزتحقیقات بیوتکنولوژی بین الملل

عضوشورای پژوهشی پردیس بین الملل

عضوشورای پژوهشی گروه تحقیقاتی پایش سلامت

عضوشورای پژوهشی مرکزتحقیقاتی بیماریهای عفونی وگرمسیری

عضوشورای آموزشی پردیس دانشکده پزشکی

عضوکمیته EDO دانشکده پزشکی

عضوکمیته پیاده سازی استانداردهای پزشکی پردیس بین الملل

عضوهیئت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

عضوهیئت تحریریه مجله طلوع بهداشت

عضو سابق  شورای پژوهشی دانشگاه (1391 الی1393)

مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی (1387 الی 1389)

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی (1382الی 1385)

دارای فرآیندبرترکشوری سال در جشنواره شهید مطهری 1390

پژوهشگربرتردانشکده پزشکی در سالهای1384 و 1388 و 1390

سوابق پژوهشی :

چاپ بیش از شصت مقاله در زمینه قارچ شناسی و میکروب شناسی پزشکی در مجلات معتبر داخلی و خارجی ،  اجرای چندین طرح تحقیقاتی در زمینه قارچ شناسی پزشکی

2 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-96

دکتر عباسعلی جعفری (گروه انگل شناسی و قارچ شناسی– دانشکده پزشکیjaabno@gmail.com )

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

کلاس انگل شناسی  پزشکی پردیس  انگل شناسی دارو سازی بین الملل (یکهفته در میان)

کلاس انگل شناسی  پزشکی پردیس- انگل شناسی پرستاری بین المل

 

کلاس عملی رشته پزشکی بین الملل-  حضور در شعبه بین الملل

 

کلاس عملی رشته پزشکی بین الملل- حضور در شعبه بین الملل

 

یکشنبه

کلاس قارچ شناسی پزشکی علوم آزمایشگاه (دانشکده پیراپزشکی)

کلاس انگل شناسی رشته دندانپزشکی بین الملل

 

آزمایشگاه قارچ شناسی

دانشکده پیراپزشکی-

انگل شناسی نظری داروسازی پردیس بین الملل

کلاس زبان تخصصی علوم آزمایشگاهی - آزمایشگاه قارچ شناسی- دانشکده پیراپزشکی

کلاس عملی رشته پزشکی پردیس

کلاس عملی رشته پزشکی پردیس

کلاس انگل شناسی رشته فوریتها و اتاق عمل (پیراپزشکی)

دوشنبه

حضور در شعبه بین الملل

(راهنمایی دانشجویان شاهد)

حضور در شعبه بین الملل

حضور در شعبه بین الملل (راهنمایی دانشجویان شاهد)

حضور در شعبه بین الملل

سه شنبه

حضور در دانشکده پزشکی- مشاوره دانشجویان

حضور در دانشکده پزشکی پردیس- شورای پژوهشی دانشکده یکهفته در میان

کلاس تئوری قارچ شناسی پزشکی - کارشناس ارشد انگل شناسی- پردیس

کلاس عملی قارچ شناسی پزشکی  کارشناس ارشد انگل شناسی- پردیس

چهارشنبه

حضور در دانشکده پزشکی پردیس

حضور در دانشکده پزشکی

پردیس

حضور در دانشکده پزشکی پردیس

حضور در دانشکده پزشکی پردیس

 

 

 

03538367666

 

یزد- کیلومتر 5 جاده اختصاصی فهرج- خویدک- پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد