نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان

 تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان

تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان

تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلي و ساليانه

دريافت آمار ارسالي از مراكز ، پایگاهها و خانه هاي بهداشت

آموزش پرسنل محيطي، ستادي رابطين بهداشت ادارات در زمينه سلامت سالمندان طبق برنامه عملياتي و يا براساس مناسبتهاي تقويمي

هماهنگي با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه و كارشناس مسئول برنامه

 تنطیم وهماهنگی جهت اجرای برنامه های روز جهانی سلامت مردان

"مرگ 1 تا 59 ماهه خارج از بیمارستانی   شرح وظایف کارشناس "

تهیه وتدوین برنامه عملیاتی مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه

 csoارسال گزارش فوری مرگ از طریق نرم افزار

بررسی وتکمیل پرسشنامه مرگ کودکان 1تا 59 ماهه

ارسال مصوبات کمیته های مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه به مراکز بهداشتی درمانی

ارسال گزارش مرگ كودكان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتي

پیگیری مداخلات مطرح شده در کمیته های مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه در پایش های بعمل آمده از مرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی

عضويت در كميته مرگ كودكان 59-1 ماهه

برگزاری کمیته های برسی علل مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه وپیگیری مصوبات مربوطه

جمع بندی آمار دقیق مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه وارسال گزارش طبق برنامه کشوری نظام مراقبت از مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماهه در نرم افزارمربوطه